Privacy Verklaring

Autoschade van Wijk hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van de mensen waarmee ons bedrijf in contact komt. In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn m.b.t. deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

1. Doel gegevensverwerking

Uw gegevens worden verzameld als u contact met ons opneemt; zij het telefonisch, per e-mail of anderszins. De persoonsgegevens die wij vastleggen zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn om u een voorstel te kunnen doen, u een dienst te kunnen aanbieden of een opdracht voor u uit te voeren. We hebben het dan over gegevens als uw naam, bedrijfsnaam, e-mail adres en telefoonnummer.

2. Doorgifte gegevens aan derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een onder deze voorwaarden gedane gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van een verwerkersovereenkomst met de partij die uw persoonsgevens ontvangt.

3. Beveiliging

Autoschade van Wijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven er naar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, maar mocht zich onverhoeds toch een datalek voordoen, dan stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan, indien nodig, op de hoogte.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Autoschade van Wijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet vereist is.

5. Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens worden door de medewerkers van Autoschade van Wijk vertrouwelljk behandeld.

6. Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft onder andere het recht op informatie over de verwerking, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens niet aan een derde over te dragen. Als betrokkene kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van één van de bovengenoemde rechten, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bij dit verzoek, dient u zich te indentificeren middels een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Onderaan deze verklaring vindt u onze contactgegevens. Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek berichten wij u binnen één maand.

7. Cookies

Wij maken op onze website www.autoschadevanwijk.nl alleen gebruik van analytische cookies, om anoniem surfgedrag te monitoren.